عصب کشی


من یک خصوصیّت خاصّی که دارم، بد است یا نه نمیدونم، این استکه در اوج عصبانیّت، ناراحتی، جدیّت و حتی تلاش برای عادی رفتارکردن و دورکردن فضا از شک و ترید و التهاب .... خنده‌ام میگیره... شاید خصوصیّتی باشه که شما هم داشته باشید، نمیدونم... یعنی میدونی نه اینکه راحتتر خنده‌ام بگیره بلکه بیخودی خند‌ه‌ام میگیره و کلا تلاشم برای عصبانی جلوه‌نمودن نقش برآب میشه :)


منبع این نوشته : منبع